طراحی و مهندسی پکیج های تزریق متانول سکوهای دریایی فاز 12 پارس جنوبی

Quantity: 3 Nos

:Package Type

• Methanol Injection

End User: POGC