طراحی و مهندسی پکیج های تزریق مواد شیمیایی سکوهای دریایی فاز 22/24 پارس جنوبی

Quantity: 20 Nos

:Package Type 
• Corrosion Inhibitor & Antifoam Injection 
• Demulsifier & Reverse Demulsifier Injection 
• Methanol Injection 
• MEG Injection 
• KHI Injection

End User: POGC