طراحی و مهندسی پکیج های تزریق متانول سکوهای دریایی فاز 20/21 پارس جنوبی

Quantity: 2 Nos

:Package Type 

• Methanol Injection 

End User: POGC