طراحی و مهندسی پکیج های تزریق متانول سکوهای دریایی فاز 19 پارس جنوبی

Quantity: 2 Nos

:Package Type

• Methanol Injection

End User: POGC