طراحی و مهندسی پکیج های تزریق مواد شیمیایی سکوهای اقماری دریایی فاز 17/18 پارس جنوبی

Quantity: 10 Nos

:Package Type
• Corrosion Inhibitor & Antifoam Injection
• Demulsifier & Reverse Demulsifier Injection
• Methanol Injection
• MEG Injection
• LDHI Injection

End User: POGC